ผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวเขมิกา   จุฬารมย์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ 094-8942353
E-mail : Khemika2353@gmail.com

นางปราณี  ใยบัว
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา
เบอร์โทรศัพท์  089-0337504
E-mail : ninniejakla122549@gmail.com