นางสาวเขมิกา   จุฬารมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา

นางปราณี   ใยบัว
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยข้อมูล

 • แผนดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ
 • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการแ้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การขับเคลื่อนจริยธรรม
 • การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน